Opheffing SV Zuid-Kennemerland

Op grond van de meningspeiling gehouden tijdens digitale ALV 2021 op 30 april, hebben de leden van 
SV Zuid-Kennemerland met meerderheid van stemmen te kennen gegeven om tot ontbinding en liquidatie van hun vereniging  ‘SV Zuid-Kennemerland’ over te gaan. 

Download hier voor uw eigen dossier deze oproep en agenda.

Om deze ontbinding te formaliseren roept het bestuur, met dagtekening 1 juni 2021, de leden hierbij op tot het deelnemen aan een 
Digitale Bijzondere Algemene Vergadering op 10 juni 2021.

AGENDA
BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Het bestuur, overwegende dat:

 • het voor het houden en fokken van rassen van kleindieren (hoenders, konijnen, cavia’s)
  van belang is om onderling kennis en ervaring uit te wisselen.
 • het lid zijn van een kleindiervereniging deze uitwisseling makkelijker mogelijk maakt.
 • een soortgelijke vereniging, ‘IJmond en Omstreken’, in aard en omvang in de regio actief is.
 • het huidige bestuur daarmee in 2020 samenwerking heeft gezocht.
 • het bestuur in de ALV van 30 april aan de leden heeft voorgesteld om het lidmaatschap van SV Zuid-Kennemerland te beëindigen en in plaats daarvan lid te worden van de vereniging KSV IJmond en Omstreken.
 • een meerderheid van de leden dit voorstel heeft geaccepteerd en dit besluit in de notulen van ALV 30 april is vastgelegd.
 • daarmee door het ontbreken van leden en bestuur het doel en nuttigheid van de vereniging ontbreekt en deze dus kan worden opgeheven.

           ONTBINDINGSBESLUIT

 1. Het bestuur stelt voor om uiterlijk per 1 juli 2021 kleindiervereniging Zuid-Kennemerland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40595254, te ontbinden en te liquideren.
 1. Het bestuur draagt als vereffenaar en bewaarder van de boeken en bescheiden voor: dhr. Bart Landheer, penningmeester.
 1. De vereffenaar dient alle openstaande vorderingen af te wikkelen en daarvan een eindverslag te maken.
 2. Het batig saldo zal, onder vermelding SVZK-donatie, door vereffenaar worden overgemaakt aan KSV IJmond en Omstreken. Het gedoneerde bedrag zal daar via een aparte grootboekrekening worden geadministreerd.
 3. Het batig saldo zal worden besteed aan doelen die door de leden in de ALV van 30 april zijn genoemd en welke in de Notulen van de ALV 30 april zijn opgenomen.
 4. Akkoord met de notulen van 30 april 2021. (download)
 1.  

Als u op ‘verzenden’ klikt heeft u uw stem uitgebracht. Dank!

ZIE PDF in ARCHIEF SVZK 2021

 

De voor ontbinding relevante delen uit onze statuten. (Zie Art 19, lid 1,2,3,4 en Art. 20)

U kunt onze complete statuten downloaden via deze link.

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar tot opbinding zal worden besloten. De termijn voor oproeping tot de zodanige vergadering moet tenminste zeven dagen bedragen.

Zij die de oproeping dat de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot ontbinding hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen ontbinding woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

Tot ontbinding kan worden besloten bij besluit van de Algemene Vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de ter vergadering geldig uitgebrachte stemmen. In deze vergadering moet tenminste een/vierde van de leden aanwezig zijn.

Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot ontbinding aan de orde is, niet één/vierde van de leden aanwezig is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeen geroepen, niet eerder dan veertien dagen na de eerste vergadering, doch uiterlijk binnen één maand. In deze vergadering kan een besluit tot opheffing rechtsgeldig worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de stemmen.

Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot liquidatie te zijn. Tenzij bij dit besluit anders is bepaald, geschiedt de liquidatie door het bestuur.

Een batig saldo na vereffening zal worden aangewend voor door de Algemene Vergadering te bepalen zodanige doeleinden, als het meest met het doel der vereniging zullen overeenstemmen.

Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende liquidatie blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden: ‘in liquidatie”.